Algemene voorwaarden

Wij geven onze foto's indien er minimaal 8 stuks van een artikel besteld wordt (verdeelt over de maten) in een bestelling.

Er is een reden waarom wij een minimale afname van een product binnen een bestelling hanteren.

We krijgen wekelijks meerdere aanvragen om foto's ter beschikking te stellen aan potentiële klanten. Deze willen dan eerst verkopen en dan pas inkopen. Om een veldslag op internet met onze artikelen te voorkomen én om de échte vakmensen te beschermen, hebben we de regel ingevoerd dat foto's uitsluitend aan professionele klanten ter beschikking worden gesteld en wel bij een eerste order van 8 stuks per model.

Deze foto's mogen alleen gebruikt worden op uw eigen website.

Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.


Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/- woonachtig is.


Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangstnamen der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Levering geschiedt in beginsel af fabriek/magazijn. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen, geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.


Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn/- datum treedt automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking.
Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:Bij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende kredietrisico's niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;De financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

  1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
  2. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
  3. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

 

Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

2.

A.De betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening.

  1. Bij betalingen via een bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de verkoper. Bij de betaling per cheque geldt als datum van betaling de dag waarop de cheque door verkoper verzilverd is.

C Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen.

D.De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper, in gebreke.

E.Bij gebreke van betaling uiterlijk op de vervaldag, zal koper aan verkoper een rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd zijn en bovendien als vergoeding van schade en kosten 15% van elk niet of niet tijdig betaald factuurbedrag met een minimum van € 125,- per factuur, onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten.

F Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vóór aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

 
Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle - ook nog niet vervallen - facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

 
Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »